Algemene voorwaarden Gold Works Co-working space

Artikel 1. Algemeen
Gold Works B.V. is een Besloten Vennootschap, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer KVK 84153997 en bij de belastingdienst met BTW nummer NL863114969B01 (hierna te noemen: Gold Works).

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die Gold Works uitvoert, alle overeenkomsten die Gold Works sluit en op alle rechtsbetrekkingen die in dit verband ontstaan.

Artikel 3 Gold Works
Gold Works is een co-working community en co-working space waar een abonnement kan worden afgesloten voor gebruik door een member (hierna te noemen: Member) en waar eenmalig gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten door een gastgebruiker (hierna te noemen: Gastgebruiker).

Een abonnement bij Gold Works houdt in dat een Member tegen betaling recht heeft op een flexibele werkplek en mag beschikken over gemeenschappelijke ruimtes en vergaderruimtes. Een Gastgebruiker kan tegen betaling eenmalig van de onafhankelijke diensten van Gold Works gebruik maken.

Abonnementen worden altijd afgesloten met een proefperiode van een maand. In deze maand wordt geëvalueerd of er een wederzijdse klik is en mag het abonnement te allen tijde per direct beëindigd worden. Abonnementskosten voor deze proefperiode dienen te allen tijde betaald te worden en worden niet vergoed bij beëindiging. Indien beide partijen geen melding maken van enige reden om het abonnement tijdens de proefperiode te beëindigen, loopt het abonnement na de eerste maand stilzwijgend door.

Zowel Gold Works als de Member kunnen na de proefperiode het abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee volle kalendermaanden..

Artikel 4 Gemeenschappelijke ruimtes en vergaderen
Gold Works beschikt over gemeenschappelijke ruimtes waarin vergaderd mag worden. Gebruik van gemeenschappelijke ruimtes mag slechts voorzover de huisregels in acht worden genomen. Indien iemand de huisregels van Gold Works niet respecteert, mag gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes door Gold Works worden geweigerd.
Gold Works kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het al dan niet beschikbaar zijn van gemeenschappelijke ruimtes. Mocht een gemeenschappelijke ruimte wel gereserveerd zijn, maar niet beschikbaar blijken, bijvoorbeeld door een technisch probleem in de boekingssoftware, wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Artikel 5 Betalingen
Abonnementen worden maandelijks of jaarlijks voorafgaand aan de betreffende kalendermaand of het kalenderjaar gefactureerd aan de Members. Facturen voor initieel gebruik worden voorafgaand aan de dienstverlening aan Gastgebruikers verstrekt. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.
Gold Works heeft het recht om de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het aangaan van een overeenkomst met Gold Works, heeft een Member het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6 Parkeerbeleid
Er wordt geen garantie gegeven op een parkeerplek binnen een abonnement bij Gold Works. Parkeerbeleid gaat in overleg met de hoofdhuurder van de locatie waarop Gold Works gevestigd is.

Artikel 7 Vertrouwen
Gold Works is een plek waarin in vertrouwen met elkaar wordt samengewerkt voor ondernemers en door ondernemers. Een plek die veilig moet zijn voor alle Members en Gastgebruikers. Teneinde de werkplek veilig en vertrouwd en zo aangenaam mogelijk te houden voor alle Members en Gastgebruikers, wordt afgesproken dat elke Member en Gastgebruiker Gold Works als zijn eigen kantoor beschouwt.
Enkele regels die in ieder geval gelden zijn:
– Members en Gastgebruikers dienen rekening met elkaar te houden en elkaar te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden.
– Er wordt zorgvuldig omgegaan met de faciliteiten, afval gaat in de prullenbak, eigendommen blijven onbeschadigd en we houden alles netjes en schoon. Alle aanwezige faciliteiten mogen gebruikt worden voor zover er sprake is van redelijk en gangbaar gebruik. In geval van excessief gebruik draagt een Member of Gastgebruiker zelf zorg voor faciliteiten.
– Er wordt in het gebouw van Gold Works niet gerookt.
– De IT infrastructuur is voor alle Members en Gastgebruikers van belang. Het is niet toegestaan het netwerk te overbelasten, illegale content te downloaden en/of uploaden, spam en/of junkmail te verzenden en/of te ontvangen en/of op andere wijzen misbruik te maken van de IT infrastructuur van Gold Works.
– Vertrouwelijke informatie die een Member en/of Gastgebruiker hoort/opvangt/wordt gedeeld binnen Gold Works, zoals personeelsinformatie, financiële informatie, zakelijke informatie, ontwerpinformatie, etc. wordt niet gedeeld met derden.
– Gasten zijn welkom, mits er overleg is geweest met Members en niemand in zijn of haar werk gestoord wordt.
– Members en Gastgebruikers respecteren de huisregels van Gold Works.

In geval een Member of Gastgebruiker in strijd handelt met een van deze regels en/of huisregels, ofwel het vertrouwen binnen Gold Works beschaamd, is Gold Works gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 8 Wijzigingen en/of beëindiging
Gold Works is gerechtigd de inhoud van haar abonnementen te wijzigen en/of nieuwe vormen van coworking toe te voegen. Gold Works zal een wijziging schriftelijk mededelen aan de Members, welke wijzigingen naar redelijkheid dienen te accepteren. Indien een Member de wijziging niet aanvaardt, heeft de Member het recht de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 9 AVG
Gold Works zal bij uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en de handelsnaam, logo’s en merkenrechten van Members en Gastgebruikers respecteren. Gold Works is gerechtigd foto’s, video’s of ander beeldmateriaal wat gemaakt wordt binnen Gold Works en handelsnamen/logo’s van Members te gebruiken voor sociale media en promotiedoeleinden, tenzij een Member of Gastgebruiker expliciet kenbaar maakt dat hij/zij hier bezwaar tegen heeft.
Gegevens worden bewaard in lijn met Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming. Gold Works heeft hiertoe een privacy beleid. De Member en/of Gastgebruiker geeft toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. De Member en/of Gastgebruiker heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, danwel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Gold Works wordt beperkt tot het door de Member en/of Gastgebruiker verschuldigde en voldane factuurbedrag betreffende Gold Works. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Aansprakelijkheid voor diefstal of verlies van eigendommen is uitgesloten.
Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade middels aangetekende brief aan Gold Works kenbaar zijn gemaakt. Voorgaande geldt niet in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Gold Works.
De Member en/of Gastgebruiker vrijwaart Gold Works tegen alle aanspraken van derden in relatie tot de Member en/of Gastgebruiker die verband houden met Gold Works, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Gold Works. Ook door Gold Works gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden komen voor rekening van de Member en/of Gastgebruiker.

Artikel 11 Klachtenregeling
Klachten over Gold Works dienen binnen vijf werkdagen nadat de klacht is ontstaan schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan Gold Works. Gold Works zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan de Member en/of Gastgebruiker. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Gold Works binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie verwacht mag worden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen met Gold Works is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet naar tevredenheid zijn opgelost via de klachtenregeling in artikel 10, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.